[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
General Management DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป
เมนูหลัก
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลนักเรียน

แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
Click ดูประวัติ
นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
บริหารสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวสิริรัชนา เนาว์โสภา
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
Click ดูประวัติ
นางสาวนัยนา เจริญพล
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ
Click ดูประวัติ
นายชุศักดิ์ เปาอินทร์
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวสุภาภรณ์ สามารถ
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางอมรรัตน์ สมบัติคีรีไพบูลย์
ครู คศ.3
หัวหน้าสาขาวิชา การจัดการทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางณัฐสุภา ยาโสภา
ครู คศ.3
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชา การจัดการทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางอัมพร อินทะแสง
ครู คศ.2
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชา การจัดการทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางทิพย์สุดา วิเศษวิสัย
ครู คศ.2
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชา การจัดการทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางอาทิตยา เย็นอ่วม
ครู คศ.1
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชา การจัดการทั่วไป
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : บุคลากรประจำสาขา