[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
General Management DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป
เมนูหลัก
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลนักเรียน

  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

ผลิตนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพการจัดการทั่วไปให้ได้คุณภาพเป็นมาตรฐาน
มีคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพ มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน รักใช้ท้องถิ่นและสังคมพันธกิจ (Mission)

  1. ผลิตนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพการจัดการทั่วไปให้ได้คุณภาพเป็นมาตรฐาน
  2. นักศึกษามีองค์ความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
  3. นักศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมและจริยธรรม